FANDOM


Õh, dòñ't mïñd mę. Į’m júšt…häñgîńg ãrõüñd, śò tó špêâk.

Ī'vé ßéëñ wätćhíñg thíñgś âröüñd héré, áñd Ï'vé ñötîçéd šømêthïng. Hūmåñš ärė ödd. Théÿ thïñk òrdër ãñd çhåõś aгë šömehôw öppóśítéś áńd trÿ tö cöntròl whât wòñ't bę. Bût thèré īš grâćé íń thêîr faïlings. ßüt thêÿ fâïł tò śéé thât.

Ëvërÿöñë çrėåtęś thë thíńg thëÿ drëäd. Męn øf péáćé çréàtê ęngįńëś öf wär, pëôpłé créàte... smaller people? Chíldrêñ. Ī łòśt thê wòrd.

Pérhâpś, whéñ Ī ám fréë, Ī çãñ çhâńgë thät.